Phrasal Verbs

Use of English - Phrasal Verbs
Use of English - Phrasal Verbs
Use of English

Phrasal Verb to połączenie czasownika z partykułą przysłówkową. W języku angielskim mamy dużą ilość takich połączeń. Znaczenie takiego zwrotu jest zazwyczaj zupełnie inne niż znaczenie dwóch wyrazów, z których się składa. Często, aby zrozumieć znaczenie phrasal verb, trzeba zajrzeć do słownika. Oto najczęściej spotykane na egzaminach przykłady:
Phrasal Verbs
account for
tłumaczyć; odpowiadać za
How do you account for the sudden disappearance of the murder weapon?
Jak wytłumaczysz nagłe zniknięcie broni mordercy?

agree with
zgadzać się z
I agree with your father; it’s a foolish risk.
Zgadzam się z twoim ojcem; głupio tak ryzykować.

aim at/for
wycelować do
He aimed his gun at me but didn’t shoot.
Wycelował we mnie pistolet, ale nie strzelił.

apply for
złożyć podanie o; zwracać się z prośbą o
She applied for the position of financial manager.
Złożyła podanie o pracę na stanowisku dyrektora finansowego.

approve of
aprobować
Kathy’s parents now approve of her marriage.
Rodzice Kathy teraz aprobują jej małżeństwo.

arrive at
przybyć do
The train arrives at London at three pm.
Pociąg przybywa do Londynu o trzeciej po południu.

believe in
wierzyć w
Do you believe in ghosts?
Czy wierzysz w duchy?

belong to
należeć do
„Whose is that suitcase?” „This one belongs to Mr Jones.”
„Czyja to walizka?” „Ta należy do pana Jonesa.”

break down
zepsuć się
My computer breaks down every month.
Mój komputer psuje się co miesiąc.
załamać się (psychicznie)
Peter broke down and wept when his mother died.
Peter załamał się i płakał, kiedy umarła jego matka.

break out
wybuchnąć (np. o wojnie)
World War II broke out in 1939.
Druga wojna światowa wybuchła w 1939 r.

bring up
wychowywać
Her father died when she was 7 so she was brought up by her mother.
Jej ojciec zmarł, kiedy miała 7 lat, więc wychowywała ją matka.

carry on
kontynuować
It seems to be hard, however, you have to carry on.
Wygląda to na ciężkie zadanie, w każdym razie musisz je kontynuować.

carry out
przeprowadzić, zakończyć
We all have certain duties and jobs to carry out. #14K
Wszyscy mamy pewne obowiązki i zadania do wykonania.

check up on
sprawdzić
The police are checking up on him.
Policja sprawdza go.

come into
odziedziczyć
When her father died she came into a fortune.
Kiedy umarł jej ojciec, odziedziczyła fortunę.

count on
liczyć na
Can I count on your help?
Czy mogę liczyć na Twoją pomoc?
If I were you I wouldn’t count on her honesty.
Na Twoim miejscu nie liczyłbym na jej uczciwość.

cut down on
zredukować, zmniejszyć
The factory cannot afford to employ any more workers, so it will have to cut down on production.
Fabryka nie może sobie pozwolić na zatrudnienie większej ilości pracowników, więc będzie musiała ograniczyć produkcję.

deal with
zajmować się
This office deals with all complaints.
To biuro zajmuje się wszystkimi skargami.
dotyczyć czegoś
My new book deals with English grammar.
Moja nowa książka dotyczy angielskiej gramatyki.

depend on
polegać na
I depended on the map but it was wrong.
Polegałem na mapie, ale ta się myliła.
zależeć od
Whether the game will be played depends on the weather. #4M
To, czy mecz będzie rozegrany, zależy od pogody.

do without
obchodzić się bez
I haven’t gone shopping for a week so we’ll have to do without fresh bread.
Przez tydzień nie byłem na zakupach, więc będziemy musieli obejść się bez świeżego chleba.

fall for
dać się nabrać na
Don’t fall for this old trick, he’s trying to persuade you to buy his products.
Nie nabierz się na tę starą sztuczkę, on stara się przekonać cię do kupna swoich towarów.

figure out
zrozumieć
I can’t figure out what he’s trying to say.
Nie mogę zrozumieć, co on próbuje powiedzieć.

fill in
wypełnić (np. formularz)
You have to fill in this form.
Masz wypełnić ten formularz.

find out
dowiedzieć się
I’ve got to find out where to buy a dress like this. #4K
Muszę się dowiedzieć, gdzie kupić taką sukienkę.

get away with
uniknąć kary za
You won’t get away with this!
Nie ujdzie ci to na sucho!

get off
wysiąść (np. z autobusu), zsiąść (np. z roweru)
We’re getting off at the next stop.
Wysiadamy na następnym przystanku.

get on
wsiąść (np. do pociągu)
Hurry up! Get on the train!
Pospieszcie się! Wsiadajcie do pociągu!

get out of
wyjść; wydostać się
I don’t know how to get out of this situation.
Nie wiem jak wybrnąć z tej sytuacji.

give away
zdradzić, wydać
Someone in the gang gave him away to the police.
Ktoś z gangu wydał go policji.

give up
przestać (np. palić)
My doctor advised me to give up smoking.
Mój lekarz poradził mi, żebym rzucił palenie.
poddać się
Don’t give up without even trying! #5M
Nie poddawaj się nawet nie spróbowawszy!

go on
kontynuować
He can go on speaking for hours.
Może mówić godzinami.
dziać się
What’s going on?
Co jest grane?

grow up
dorastać, dojrzewać
Jane is growing up so fast, I think she’s going to have a boyfriend soon.
Jane rośnie tak szybko, myślę, że wkrótce będzie miała chłopaka.

hang on
zaczekać
I’m afraid the line is busy, would you like to hang on?
Niestety, linia jest zajęta, czy zechce pan poczekać?

hurry up
pospieszyć się
If you don’t hurry up, we’ll be late for lunch.
Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się na lunch.

keep off
trzymać się z daleka od
Keep off the grass! #6M
Nie deptać trawy!

knock down
powalić
I’m sorry, dear, I’ve knocked the gate down with the car.
Przykro mi kochanie, rozwaliłem samochodem bramę.

let down
zawieść
Never let your friends down.
Nigdy nie zawiedź swoich przyjaciół.

let in
wpuścić
Let me in! I want to talk to you!
Wpuść mnie! Chcę z Tobą porozmawiać!

let out
wypuścić
Open the door, and let the cat out.
Otwórz drzwi i wypuść kota.

lock up
zamknąć na klucz itp.
Lock the house up when you leave.
Zamykaj mieszkanie na klucz, kiedy wychodzisz.

look after
opiekować się
When I’m out my sister looks after the cat.
Kiedy mnie nie ma, moja siostra opiekuje się kotem.

look for
szukać
Are you looking for trouble?
Szukasz guza?

look forward to
cieszyć się na coś
I’m looking forward to seeing you again.
Z góry się cieszę na ponowne spotkanie.

look up
wyszukać np. w słowniku
Look up the words in your dictionaries. #9R
Znajdźcie te słowa w waszych słownikach.

make for
iść, jechać w kierunku
Though badly damaged by fire, the ship tried to make for her home port.
Mimo, że poważnie uszkodzony przez ogień, statek próbował udać się do swojego macierzystego portu.

make up
zmyślić, wymyślić
What a clever excuse you’ve made up!
Co za zręczną wymówkę wymyśliłaś!

make up for
wynagrodzić (np. stratę), nadrobić
This beautiful autumn is making up for the wet summer.
Ta piękna jesień rekompensuje mokre lato.

move in
wprowadzić się
We’ve bought a new house, but we can’t move in till the end of the month.
Kupiliśmy nowy dom, ale nie możemy się wprowadzić do końca miesiąca.

pass away
odejść (eufemizm: umrzeć)
Before my aunt passed away she gave me this watch.
Ciotka, zanim odeszła, dała mi ten zegarek.

pass by
przechodzić, mijać
A year passed by and nothing happened.
Minął rok i nic się nie wydarzyło.

pass out
zemdleć
He strangled her till she passed out. #11R
Dusił ją, aż zemdlała.

pick up
zabrać kogoś (np. do samochodu)
Can you pick up my parcel from the post office?
Czy możesz odebrać moją paczkę z poczty?
poderwać
Some men go to discos just to see if they can pick up a girl for the night.
Niektórzy mężczyźni chodzą na dyskoteki tylko po to, by sprawdzić, czy uda im się poderwać panienkę na noc.

put on
włożyć, ubrać coś
I’ve got nothing to put on. #9K
Nie mam co na siebie włożyć.

put up
przenocować
Can you put me up tonight?
Czy przenocujesz mnie dzisiaj?

put up with
znosić, tolerować
I can’t put up with people like these.
Nie znoszę takich ludzi.

put through
połączyć (przez telefon)
Can you put me through to this number? #16K
Czy może mnie pani połączyć z tym numerem?

rely on
polegać na
You have let me down and I can’t rely on you any more.
Zawiodłeś mnie i nie mogę już na tobie polegać.

run after
biec za, ścigać
We ran after the bus as it was leaving and we were able to catch it.
Pobiegliśmy za autobusem, jak odjeżdżał i udało nam się go złapać.

run away
uciec
Don’t run away, I want to talk to you.
Nie uciekaj, chcę z tobą porozmawiać.

run out of
skończyć się (komuś), zabraknąć
We’ve got to find a petrol station because we’re running out of fuel.
Musimy znaleźć stację benzynową, ponieważ kończy się nam paliwo.

run over
potrącić, przejechać (np. samochodem)
He got run over by a car and was taken to the hospital.
Przejechał go samochód i został zabrany do szpitala.

see to
dopilnować, zająć się czymś
Excuse me, I must go and see to the dinner.
Przepraszam, muszę iść przypilnować obiadu.

set up
założyć (np. firmę)
Many new businesses have been set up recently.
Ostatnio założono wiele nowych firm.

shoot down
zestrzelić
Today our fighters have shot down twenty enemy planes.
Dziś nasze myśliwce zestrzeliły dwadzieścia nieprzyjacielskich samolotów.

sit down
usiąść
Come here and sit down.
Chodź tu i usiądź.

slow down
zwolnić
Slow down or you’ll run somebody over.
Zwolnij, bo kogoś przejedziesz.

speak up
mówić głośniej
&I can’t hear you; can you speak up, please?
Nie słyszę pana, czy mógłby pan mówić głośniej?

spy on
szpiegować kogoś
We caught two children spying on us.
Złapaliśmy dwoje dzieci, które nas szpiegowały.

stick out
wystawać
A champagne bottle was sticking out of an ice bucket.
Butelka szampana wystawała z wiaderka z lodem.

switch off
wyłączyć (np. światło)
Switch off the light, I like darkness.
Wyłącz światło, lubię ciemność.

switch on
włączyć (np. światło)
You can set the cooker to switch on by itself while you’re out.
Możesz nastawić kuchenkę tak, żeby sama się włączyła, kiedy cię nie będzie.

take in
oszukać, nabrać
He was talking rubbish but I didn’t let him take me in.
Gadał bzdury i nie dałem mu się nabrać.

take off
zdjąć (np. ubranie)
Take off your clothes, please.
Proszę się rozebrać.

wystartować (o samolocie)
The plane takes off in a few minutes.
Samolot odlatuje za kilka minut.

take up
zająć się czymś
I’m thinking of taking up swimming. #7M
Myślę o zajęciu się pływaniem.

think over
przemyśleć
I haven’t made up my mind yet, I’ve got to think your proposition over.
Nie zdecydowałem się jeszcze, muszę przemyśleć twoją propozycję.

try on
przymierzyć (np. ubranie)
May I try on these shoes?
Czy mogę przymierzyć te buty?

turn off
wyłączyć (np. radio)
Turn off the TV, I hate these soap operas.
Wyłącz telewizor, nienawidzę tych tasiemcowych seriali.

turn on
włączyć (np. telewizor)
When you turn on your microwave oven don’t put your cat inside.
Kiedy włączasz kuchenkę mikrofalową, nie wkładaj do środka kota.

turn out
okazać się
The salesman turned out to be a thief.
Sprzedawca okazał się złodziejem.

wake up
obudzić (się)
What time do you usually wake up?
O której godzinie się zwykle budzisz?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...